วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2551

การปลูกมะยงชิด


การเตรียมพื้นที่ปลูกมะยงชิด

การปลูกมะยงชิดให้ได้ผลผลิตสูง เจ้าของสวนจะต้องนำหลักการพื้นฐานการปลูกพืชเข้ามาปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลักการย่อ ๆ ในการปลูกพืชสวนนั้น เป็นหลักการสากลที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับสวนทุกสวน และเป็นเรื่องที่เจ้าของสวนควรศึกษาไว้เป็นแนวทางในการสร้างสวนของตนเอง ต่อไป
ดินที่เหมาะแก่การปลูกมะยงชิด

ดินสามารถจำแนกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. ดินร่วน เป็นดินโปร่ง ๆ ที่มีการถ่ายเทอากาศได้ดี การระบายน้ำ เป็นไปอย่างคล่องตัว เหมาะสำหรับการเพาะปลูกเป็นอย่างยิ่ง
2. ดินทรายดหรือดินปนทราย เป็นดินที่ไม่อุ้มน้ำ มีธาตุอาหารต่ำ ดูดซับความชื้นได้น้อยไม่ค่อยเหมาะสำหรับการทำสวน แต่ก็สามารถปรับปรุงสภาพดินให้เหมาะแก่การทำสวนได้
3. ดินเหนียว เป็นดินที่มีธาตุอาหารพืชค่อนข้างสูง แต่เนื่องจากเม็ดดินมีความละเอียดมาก ทำให้การระบายน้ำและการระบายอากาศไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งก็สามารถปรับปรุงสภาพดินได้เช่นกัน
ในบรรดาดินทั้ง 3 ชนิด ที่ยกมานั้น ดินร่วน เป็นดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูกมากที่สุดถึงแม้ว่าดินทรายหรือดินปนทราย และดินเหนียวดูจะไม่ค่อยเหมาะแก่การปลูกพืชสวนก็จริงอยู่ แต่ด้วยวิทยาการที่สมัยใหม่ก็สามารถนำความรู้มาปรับปรุงดินให้เหมาะสมแก่การปลูกพืชได้เป็นอย่างดี

วิธีการนำดินปนทราย และดินเหนียวมาใช้ในการปลูกพืชสวนนั้นมีวิธีง่าย ก็คือ การปรับปรุงดิน ทำได้โดยใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักมาผสม ทำให้ดินปนทรายอุ้มน้ำได้มากยิ่งขึ้น ดูดซับความชื้นได้มายิ่งขึ้น และในกรณีที่เป็นดินเหนียวก็เช่นกันการใช้ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก หรือแกลบดิบ จะทำให้ดินเหนียวร่วนซุยขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น: